Privacyverklaring

Peter Voort Photography Peter Voort Photography, gevestigd aan Hofsteestraat 11 7447 HR Hellendoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.petervoort.nl Hofsteestraat 11 7447 HR Hellendoorn 0681247350

 

Peter voort is de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Voort Photography Hij/zij is te bereiken via petervoort@kpnmail.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

-Voor- en achternaam

 

-Geslacht

 

-Adresgegevens

 

-Telefoonnummer

 

-E-mailadres

 

-IP-adres

 

-Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

-Bankrekeningnummer

 

-Het afhandelen van uw betaling

 

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

-Peter Voort Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte.

 

 

 

Peter Voort Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petervoort@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Peter Voort Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- voor administratieve doeleinden als het maken afspraken en afhandelen van betalingen.

 

- mogelijkheid tot het contacteren per telefoon of email tbv dienstverlening.

 

- om goederen en diensten te kunnen (af)leveren.

 

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar

 

bij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Peter Voort Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter Voort Photography) tussen zit.

 

 

 

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

 

 

 

Peter Voort Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 

 

-De mailbox van Peter Voort Photography dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.

 

 

 

-Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Peter Voort Photography.

 

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Peter Voort Photography

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

 

 

-Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

 

 

 

-Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

 

 worden bewaard zolang Peter Voort Photography nog actief in bedrijf is.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Peter Voort Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Peter Voort Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Voort Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petervoort@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peter Voort Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Peter Voort Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petervoort@kpnmail.nl